защита на личните данни

информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата информация е изготвена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („GDPR“) от 25.05.2018 г. Регламентът се прилага при обработване на лични данни на физически лица, като съвместни администратори на лични данни, които заедно определят цели и средства за обработването на лични данни, както и своите отговорности за изпълнение на задълженията по упражняване правата на физическите лица и осигуряването на информираност и прозрачност. Дружествата определят общи цели за обработка на лични данни относно директния маркетинг на застрахователни продукти и управлението на взаимоотношенията с клиенти, електронен маркетинг, като ползват съвместни технически мерки за обработка на данни за посочените цели и съвместно изпълняват задълженията си да информират физическите лица за обработването на техните лични данни, като изготвят „Информация за защита на личните данни“ и съвместно обезпечават упражняването на правата от физическите лица.
 1. Определения

„Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. „Субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 1. Вашите права

Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:
 • Право на достъп до личните Ви данни и предоставяне на информация за целите на обработването, категориите лични данни, получатели, на които се разкриват лични данни, срокове за съхранение и др.
 • Право на коригиране – да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие.
 • Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – Личните Ви данни да бъдат заличени при следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани/ обработвани; когато оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на данни се базира на съгласие; когато не е налице друго правно основание за обработване; когато данните са били обработвани незаконосъобразно и др.
 • Право на ограничаване на обработването за определен срок, когато точността на данните е спорна или е налице възражение срещу обработването на основание законни интереси на администратора.
 • Право на преносимост на личните данни – да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато те се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договорно задължение, при наличие на техническа възможност за предоставянето им.
 • Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тяхното обработването е на основание законен интерес на администратора. В случай, че възражението Ви се отнася до обработването на лични данни за директен маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиенти, безусловно ще преустановим обработването им за тези цели.
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда във връзка с обработването на личните Ви данни. Повече информация можете да получите на уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.
 1. Цел за обработване и категории данни
Целта на обработването на Вашите данни е регистрацията и получаването на рекламен е-бюлетин с информация за игри с награди, специални предложения, промоционални инициативи, отстъпки, томболи с награди, нови услуги, програми за лоялност. С маркиране на полетата за съгласие и изпращането на заявката си за регистрация, Вие потвърждавате Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни за посочената цел. След регистрацията си Вие ще получите от нас имейл за потвърждение. При липса на съгласие ще получите информация за неуспешна регистрация, като в този случай не можем да Ви изпращаме е-бюлетин. При успешна регистрация за е-бюлетина, Вие се съгласявате NNfinaces да обработва Вашия имейл адрес като задължителна информация, за да можем да Ви изпращаме рекламния бюлетин по имейл. Ако при регистрацията Вие предоставите доброволно и информация за име, фамилия, населено място и телефон, Вие се съгласявате ние да ползваме тези данни, за да включим персонално обръщение във Вашия бюлетин. При определени игри и промоционални инициативи, при които изрично е посочено в Общите им условия и при наличие на съгласие от Ваша страна, е възможно да получите съобщения на посочения телефонен номер при участие в посочените инициативи. Вие можете да оттеглите съгласието си за получаване на е-бюлетина на ДЗИ по всяко време. Информация за възможността за отписване се съдържа във всеки изпратен бюлетин. След като се отпишете, получаването на е-бюлетина ще бъде преустановено, като можете по всяко време да се регистрирате отново чрез формата за регистрация на сайта. Ако желаете да заявите изтриване на предоставените от Вас незадължителни лични данни, можете да упражните Вашето право като изпратите имейл до Длъжностното лице по защита на данните на следния адрес: office@nnfinances.com. Вследствие на това предоставените от Вас незадължителни данни ще бъдат заличени. NNfinances обработва следните категории лични данни на потребители за посочената цел:
 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • електронна поща;
 • населено място.