Застрахователен одит

Извършване на застрахователен одит

Анализ на съществуващите застраховки. Анализ и сравнение с местната и международна практика за Вашия вид дейност
 
Предлагане на концепция за организиране на застрахователните решения.
Определяне на относителната тежест на рисковете, оказващи въздействие върху дейността.
 
Оптимизиране на разходите, свързани с управлението на риска.
 
Мениджмънт на застраховките и пълно съдействие при възникване на щета.