Селскостопанско застраховане

Селскостопански култури

Земеделски култури

Застраховат се следните земеделски култури:

 • реколтата от селскостопански култури
 • овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини
 • лозя, ягоди, малини, културна шипка, касис, хмел, културна къпина
 • овощни разсадници, разсади, вкоренилища, маточници, семенилища
 • медицински растения
 • цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии
 • декоративни растения – дървета, храсти, градини, отглеждани на открито като дълготрайни материални активи
 • новосъздадени трайни насаждения – овощни, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел и лозя.

Покрития

Покриват се количествени щети по реколтата вследствие на:

 • градушка, буря, проливен дъжд, наводнение
 • пожар на корен
 • късно пролетно и ранно есенно осланяване
 • измръзване и изтегляне на зимни житни култури
 • щети от падащи летателни апарати.

При застраховка на декоративни растения и новосъздадени трайни насаждения, като дълготрайни материални активи, се покриват щети от договорените рискове при пълно унищожаване на растенията.

Покритите рискове са разпределени в групи според изискванията на клиентите. Изберете групата, която ще гарантира максимална защита на насажденията. Можете да комбинирате и отделни рискове, т. е. да включвате и изключвате някои от причините за щети.

 • I-ва група – градушка и буря
 • II-ра група – градушка, буря и пожар на корен
 • III-та група – пожар на корен, проливен дъжд, осланяване, наводнение и падащи летателни апарати.
 • IV-та група – градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, осланяване, наводнение, и падащи летателни апарати.

Тарифни числа и застрахователни суми

Тарифни числа

Тарифните числа за отделните групи рискове са изчислени на базата на многогодишни статистически наблюдения и са разпределени в класове, съобразно географското проявление на рисковете. 

Застрахователни суми

Застрахователните суми, по които се застраховат селскостопанските култури, се договарят в зависимост от техните производствени възможности. 

При сключване на застрахователни договори се прилагат отстъпки:

 • за еднократно внесена премия
 • за обем на застраховани площи в декари
 • отстъпки за лоялни клиенти 
 • предварителен бонус и други, които сумарно достигат над 50% отстъпка

Възможност за разсрочено плащане на премията.

Отговорност на застрахователя

Отговорността на застрахователя започва в зависимост от вида култура: 

 • култури, които се сеят; картофи; цветя от луковици – от поникването им
 • многогодишни сети треви (люцерна, детелина, еспарзета, др.) – от започване на вегетацията през втората и следващите години
 • култури, които се разсаждат (зеленчуци, тютюн, цветя, др.) – от момента на разсаждането им на постоянно място
 • овошки – от прецъфтяването им и видимото оформяне на плода
 • розови градини – от момента на появяване на цветните пъпки
 • лозя – от пускането на реса
 • ягоди, малини, къпини и касис 
 • цъфтежаовощни разсадници, маточници и вкоренилища – от появяване на пролетните леторасти.

Отговорността продължава до момента на пълното прибиране на реколтата, но не по-късно от обичайното за конкретния район време. За новосъздадените трайни насаждения е едногодишна.

Изплащане на обезщетения

Изплащане на изчисление на обезщетения

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият уведомява писмено застрахователя в петдневен срок.

Изплащането на изчислените обезщетения се извършва 14 дни след комплектоване на щетата – доказване на основанието и размера на дължимата сума, и след прибиране на реколтата от съответната култура

Застраховки на животни, птищи и кошери с пчели

 

Застраховат се

 • едри рогати животни – говеда и биволи
 • еднокопитни – коне, магарета
 • дребни рогати животни – овце, кози
 • свине, кучета, птици и кошери с пчели

Застрахователните суми за отделните видове животни и птици се договарят по взаимно съгласие.

Застрахователни покрития

Покрити рискове

 • пожар
 • природни бедствия
 • злополука
 • заразни и незаразни болести

За рисковете „природни бедствия“ и „злополука“ Застрахователят носи отговорност от 00:00 часа на деня след този, в който е внесена застрахователната премия, а за болести – след 20 дневен карантинен срок.

Застрахователна премия и срок

Премия:

Застрахователната премия за отделните видове животни и птици се изчислява по тарифи, съобразени с рисковата статистика и дългогодишни наблюдения.

Възможно е разсрочено плащане на премията.

Срок:

Максималният срок на застраховката е 1 година.

Отстъпки

 • предварителен бонус
 • отстъпки при еднократно внасяне на премията
 • отстъпки според броя на застрахованите животни и птици
 • при подновяване на затраховката с ниска квотата на щетимост.

Изплащане на обезщетения

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е необходимо веднага да  уведоми обслужващия животните ветеринарен лекар, а в първия работен ден и застрахователя.

Обезщетение: 

 • До 100% от договорената застрахователна сума се изплаща при смърт на животните и птиците от пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни заболявания.
 • 40% от застрахователната сума за едрите и 30% за дребните животни – овци, кози, свине, се изплаща при клане по необходимост.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 14 дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума