Техническо застраховане

Продукти

Авария на машини

Застрахователно покритие

Основното покритие включва:

 • щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка, грешен проект, грешки в изработката или монтажа, лоша изработка
 • недостиг на вода в котли, физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес
 • разбиване в резултат на центробежна сила, свръхскорост и дебалансиране – покриват се само щетите, причинени на самата машина или съоръжение
 • късо съединение, буря, градушка, замръзване или размразяване
 • липса или недостатъчно смазване
 • самонагряване, умора на материала.

От основното покритие са изключени всички рискове, които не са описани по-горе.

 

Допълнително покритие

Покрива рискове, свързани с конкретния обект на застраховане. То може да бъде добавено към основното по договорка.

Застрахователното покритие е валидно за посочения в полицата адрес.

 

Застрахователна сума

Определя се от застрахования и е равна на действителната стойност на имуществото към датата на сключване на застраховката.

Застрахователната сума се определя за всяка отделна машина или съоръжение.

Срок

Стандартният срок на застраховане е 12 месеца.

Застрахователна премия

Премията се определя в зависимост от:

 • вида на машините и съоръженията
 • рисковите обстоятелства
 • обхвата на застрахователното покритие и др.

Застраховката може да бъде сключена самостоятелно, а също и в комбинация с други застраховки.

Електронно оборудване

За кого е предназначена?

Застраховката може да бъде сключена за всички видове електронно оборудване и системи на юридически лица, използвани по предназначение, които се намират в нормална експлоатация, при спазване изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания.

Застраховката може да бъде в полза на банка-кредитор.

Обект и срок на застраховане

Обект на застраховане могат да бъдат:

 • персонални компютри, сървъри, мрежово оборудване
 • алармени инсталации, телефонни централи и апарати
 • касови апарати, банкомати
 • климатични инсталации, радио оборудване, антени
 • комуникационно оборудване
 • студиа за фотография, звукозапис, телевизия
 • промишлена електроника, измерителна апаратура
 • медицинско оборудване
 • копирни машини
 • рекламни съоръжения и др.

Срок: 12 месец

Застрахователно покритие

Застрахователното покритие е разделено на 3 секции:

 • Секция А – материални щети, нанесени на застрахованото имущество, включително на операционната система.
 • Секция Б – информационни носители, включително информация, намираща се на тях.
 • Секция В – извънредни разходи по дейността, предназначени за продължаването й след настъпило застрахователно събитие. Обезщетението не може да надвишава печалбата на застрахования за периода на възстановяване на увреждането.

В зависимост от рисковите обстоятелства и изисквания на застрахования, покритието може да бъде допълнено и с други рискове, свързани с конкретния обект на застраховане.

Развала на стоки в хладилни камери

Обект на застраховане

Застраховката е предназначена за стоки, съхранявани в хладилни камери при определен температурен режим, а в определени случаи – и с контролиран състав на атмосферата в тях.

Застрахователно покритие

Покрива се рискът от повреждане на стоките, който е настъпил като пряк резултат от внезапно и неконтролирано покачване температурата в хладилните камери и/или от внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя, причинено от авария на хладилното оборудване.

В случай, че застрахованото лице разполага с готов за включване агрегат или агрегати, чийто капацитет е достатъчен да осигури нормалната работа на хладилните камери с пълно натоварване, може да бъде покрит допълнителният риск от развала на стоките в резултат на прекъсване на електрозахранването.

Застрахователна сума

База за определяне на застрахователната сума е максималната пазарна цена на стоката, която може да бъде достигната по време на периода на застраховката.

Срок

Периодът на застраховката се договаря в зависимост от срока на съхранение на стоките

Всички рискове на изпълнителя (СМР)

Обект на застраховане

Строително-монтажни работи, извършвани по одобрен проект от квалифициран за дейността строител/строители, на строителната площадка.

Застраховано лице е строителят/ изпълнителят на проекта. Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н.

Застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите дейности.

Застрахователно покритие

Покритието е на база всички рискове (изключенията са описани в Общите условия ) и е разделено на две секции:

 • Секция І – материални щети: застраховат се строително-монтажните дейности.

В секция І може да се включат допълнително: строителни машини, съоръжения и оборудване, лимит за разчистване на развалини и останки – резултат от настъпило застрахователно събитие, и др. Разширенията на покритието се сключват при допълнителни условия и срещу допълнителна застрахователна премия.

 • Секция ІІ – отговорност към трети лица: покрива загуба или повреда на имуществото на трети лица и злополука на трети лица.

Трети лица в случая са:

 • тези, които нямат никаква връзка с изпълнението на застрахованите дейности.
 • сгради и съоръжения, които се намират на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, и могат да бъдат увредени при изпълнението на застрахованите строително-монтажни работи (СМР), се декларират отделно и се застраховат, по желание на застрахования, с допълнителни условия.

Застрахователното покритие може да бъде разширено или ограничено според нуждите на изпълнителя. Застрахователят е в правото си да наложи ограничения на покритието в зависимост от установените рискови обстоятелства.

Срок на застраховката

Започва от момента, в който строителната площадка е предадена на изпълнителя и завършва при предаването на обекта на възложителя. В отделни случаи, когато строителят пожелае това, застраховката може да бъда сключена и след започване на строежа. В този случай се изключват загуби, причинени от събития, настъпили преди датата на сключване на застрахователния договор.