Транспорт

Продукти

Застраховка Карго - товари по време на превоз

Предмет на застраховката

Товари – предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на застрахования до/от всички страни в света и на територията на Република България.

Основно покритие

 • Застрахователното покритие за товарите по време на международни превози е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз“ и с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са: (А), (В), (С) – 1.1.82.
 • Застрахователното покритие за товарите по време на превози на територията на страната е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз във вътрешността на Република България“.

Допълнително покритие

Застрахователят може да осигури и допълнително покритие по Институтски Карго Клаузи. То покрива рисковете от война, стачки, бунтове и граждански вълнения, срещу заплащане на допълнителна премия.

Валидност на застрахователната полица

За да бъде валидна полицата, застрахованият следва за заплати премията едновременно с получаване на полицата или най-късно до два дни от получаването й в случай на банков превод.

Застрахователна премия

Тя се определя по тарифа на Дружеството и се начислява в процент от стойността на застрахования товар. Може да се плати в лева или валута. Левовата равностойност на дължимата премия се изчислява по фиксинга на БНБ за съответната валута към дата на експедиция на товара.

Тарифата по застраховка „Карго“ е съобразена с естеството на превозвания товар, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие, дестинацията.

Обезщетение

Обезщетение по застраховка „Карго“ се дължи в случай на доказано настъпило застрахователно събитие и се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи.

Стойността на обезщетението е равна на действителния размер на загубата или повредата към датата на настъпване на застрахователното събитие в лева или валута (по фиксинг на БНБ за съответната валута към датата на настъпване на застрахователното събитие).

Застраховка на плавателни съдове

Предмет на застраховката

Плавателни съдове – корпус, машини и друго оборудване, необходимо за нормално плаване. 

Възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента.

Покритие

 • Каско – пълна загуба (реална или конструктивна) или 
 • Частични щети на плавателния съд
 • Отговорност при сблъскване
 • Обща авария и спасяване

Допълнителни покрития

 • Рискове от войни и стачки
 • Дисбурсменти
 • Навло
 • Чартърна ставка или очакваемо навло
 • Рейсово навло или наем
 • Очакваемо навло
 • Тайм чартърен наем или наем за поредица от рейсове
 • Застрахователна сума

Определя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между застрахователя и клиента.

Гражданска отговорност на плавателни съдове

Предмет на застраховката

Загуби и/или разноски, които застрахованият следва да заплати, по повод причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Покрития

 • Нараняване, болест или фатален край на член от екипажа. Болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие нараняване, болест или фатален край на член от екипажа
 • Разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск
 • Заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа. Изключват се искове по отношение на пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали, скъпоценни камъни и др.
 • Заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски за лица различни от екипажа 
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие сблъскване, дотолкова доколкото тази отговорност надхвърля застрахованата сума „каско“ на плавателния съд
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие неконтактни щети
 • Щети по собственост на трети страни – неподвижни и плаващи предмети
 • По отношение карго на борда
 • Замърсяване
 • Провлачване
 • Разноски и разходи във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности.

Лимит на отговорност

Лимитът на отговорност е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Застраховка на летателни апарати

Предмет на застраховката

Застраховат се всички въздухоплавателни съдове по Каско:

 • пълна загуба (реална или конструктивна) 
 • частични щети

Покритие

Основно покритие

Застраховката покрива всички рискове, които могат да възникнат:

 • по време на излитане
 • полет
 • приземяване
 • рулиране на летателния апарат

На обезщетение подлежат допълнително направените по необходимост от застрахования разумни извънредни разходи, за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземявяне – до 10% от договорената за тази цел сума.

Допълнително покритие

При договореност към покритието могат да бъдат включени и следните рискове:

 • война
 • стачни действия

Застрахователна сума

Oпределя се на базата на договор за покупко-продажба или е предмет на договаряне между застрахователя и клиента.

Гражданска отговорност на летателни апарати

Предмет на застраховката

Загуби и/или разноски, които застрахованият следва да заплати, по повод причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди, във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.

Отговорност към трети лица

Покритие

На обезщетение подлежат сумите, предявени като съдебни искове към застрахования в резултат на телесна повреда или щети на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от падащи от него предмети.

Покриват се включително и присъдени съдебни разноски срещу застрахования. 

Отговорност към пътниците

Покритие

На обезщетение подлежат сумите, предявени като съдебни искове към застрахования в резултат на: 

 • случайна телесна повреда на пътници по време на влизане на борда на летателния апарат или при слизане от него; 
 • загуба или повреда на багаж и лични вещи на пътници при инцидент на летателния апарат.

Лимит

Лимитът на отговорност е предмет на договаряне.

Застраховка на яхта

Предмет на застраховката

Яхти – корпус и оборудване

Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд.

Основно покритие

Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/експлоатация на съда

Щети по корпуса

Потъване

Отстраняване на отломки

Кражба и вандализъм

Природни бедствия

Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша 

Рискове при вдигане и спускане от стапел

Отговорности към трети лица (без членове на екипажа) и тяхното имущество, пристанищни съоръжения и отговорност „сблъскване“.

Допълнително покритие

Военни и стачни рискове

Застрахователна сума

Oпределя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между застрахователя и клиента.

Застраховка на превозвача

Застрахова се Отговорността на транспортните фирми, лицензирани за извършване на международни превози и превози на територията на Република България, на стоки по шосе, за щети от липса и/или повреди на товари, настъпили при осъществяване на превози със собствени и/или наети возила, посочени в застрахователната полица.
Застраховката се предлага само за транспортни фирми- български, юридически лица и транспортни средства, регистрирани в Република България

Застрахователно покритие, съгласно:

При международни превози, подчинени на Конвенция CMR:

 • Общи условия за застраховка Отговорност на превозвача, съгласно Конвенция CMR, действащи към момента на сключване на застраховката (Intranet),
 • Конвенция CMR.

При превози във вътрешността на Република България, подчинени на Закон за автомобилните превози:

 • Общи условия за застраховка Отговорност на превозвача за територията на Република България, в сила от 01.04.2013,
 • Закон за автомобилните превози /Д.В. бр. 82/, в сила от 27.09.1999 и последващите му изменения.
Сключване на застраховката: клиентът подава преддоговорна информация, попълвайки бланка Въпросник/ Декларация.
Период на застраховката: 12 месеца, считано от посочена от клиента дата, която не може да е по-ранна от 00.00 часа на деня, следващ писменото искане за застраховка.