Лизинг

Защо точно NNfinances?

✔️ Защото предлагаме изгодни условия

Предоставяме лизинг при изгодни условия, адекватни на нуждите Ви лизингов срок и лихви.

✔️ Защото ще знаете точно колко струва Вашият лизинг

Нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Цената на лизинга се обявява като проста годишна лихва, директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

✔️ Защото можем да финансираме големи проекти

Финансиране до 3 милиона евро.

✔️ Защото ще можете да растете заедно с нас

Клиентите ни се радват на непрекъснато подобряващи се финансови условия и повишаваща се гъвкавост по отношение на финансираните активи.

✔️ Защото имаме опит

Вече почти две десетилетия решаваме важни за клиентите ни финансови казуси

✔️ Защото сме лоялни към своите клиенти

Въпреки несигурната икономическа среда в България, нашите клиенти разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

✔️ Защото ще Ви отговорим бързо

В зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност за стандартни сделки до 700 000 евро отговаряме в срок до 1 работен ден.

✔️ Защото ще ползвате преференции по други наши продукти и услуги

Имате възможност значително да намалите разходите и да оптимизирате условията по ползвани от Вас продукти
 
 

Финансовият лизинг е удобен инструмент за финансиране на инвестиционни програми ограничени от годишни бюджети за покупка на ДМА. Все по-често държавните и общински структури и техните поделения и предприятие се възползват от опростената форма на инвестиционно финансиране, каквато представлява финансовия лизинг.

Лесен откъм процедури, така се осигурява решение за разнообразни инвестиционни нужди – от закупуване на необходимите леки автомобили, всякакъв тип транспортни средства, строителна и комунална техника, офис и ИТ техника, техника за универсална употреба, производствено оборудване и други активи с характера на ДМА.

Може ли да кандидатствам за лизинг при наличие на банков кредит?

Наличието на банков кредит не влияе по никакъв начин на кандидатстването и отпускането на лизинг, стига обслужването му да е редовно и месечният доход да е достатъчен да покрие и двете задължения.

Задължително ли е валутата на финансирането да съвпада с валутата, в която се заплаща оборудването?

Не, напълно възможно е финансирането да е в Евро, а плащанията към доставчиците да са в друга валута (например долари, британски лири, шведски крони и т.н.).

Защо е необходима и какво представлява авансовата (първоначална) вноска?

Първоначалната вноска е от 10% до 50% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

5 години.

Какъв е начинът на изплащане на оборудването?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата (равни месечни вноски по главницата) и месечната лихва върху остатъчната главница. За леки автомобили и транспортни средства предлагаме и възможност за избор на схема с равни лизингови вноски (увеличаващи се плащания по главницата).

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

Застраховането се организира от ОББ Интерлийз, а плащането се извършва от Лизингополучателя. Ние изискваме имуществена застраховка на оборудването (КАСКО за превозните средства), включваща покритието на рисковете пожар и природни бедствия, както и кражба.

Заплатил съм аванс към доставчика на актива. Как се процедира в такива случаи?

Възможни са два варианта:
1.    Заплатената сума (капаро, аванс)  към доставчика на актива да се прихване с тристранно споразумение, което урежда паричния поток между Лизингополучател, Лизингодате и Доставчик
2.    След подписване на договора за лизинг, Доставчика да издаде кредитно известие за заплатената сума (капарото, аванса) и да я възстанови на Лизингополучателя, който от своя страна на плати пълния размер на авансовата вноска към Лизингодателя, а той актива на Доставчика.

Изисквате ли допълнителни обезпечения?

Ние считаме първоначалната вноска за достатъчен ангажимент от страна на клиента. Обикновено не изискваме допълнителни обезпечения по сделката, като изключение правят някои редки случаи, когато изискваме особен залог на части от производствени линии, собственост на Лизингополучателя, които са технологично обвързани с отдаденото под лизинг оборудване и го допълват по начин, който би позволил евентуална вторична реализация на цялата линия (примери: система за автоматично управление на линия и самата линия, инструментална екипировка и линията, която тя доокомплектова).

Какъв е начинът на изплащане на оборудването?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата (равни месечни вноски по главницата) и месечната лихва върху остатъчната главница. За леки автомобили и транспортни средства предлагаме и възможност за избор на схема с равни лизингови вноски (увеличаващи се плащания по главницата).

Може ли активът да бъде изплатен предсрочно?

Да, има възможност за предварително изкупуване на актива, предмет на лизинговия договор, преди изтичането на срока на договора. За целта Лизингополучателят следва писмено да ни уведоми най-малко 1 календарен месец преди желаната дата за предварително изкупуване. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и компенсаторна такса съгласно общите условия, определена като процент от главницата, която се предплаща.

Има ли NNfinances клонове в страната?

Да,  NNfinances има представители и партньори покриващи територията на цялата страна, които сключват сделки за лизинг.

Какъв е размерът на таксата за разглеждане на искането ми за лизинг?

Без значение от отговора ни, клиентът НЕ дължи такса за разглеждане на искане за лизинг.

Мога ли да прехвърля на друг лизингополучател актива, както и дължимото по договора за лизинг?

Да. Това се осъществява чрез встъпване в дълг на друг лизингополучател. За целта е необходимо да сте платили всички възникнали задължения към момента и новият лизингоголучател да предостави необходимите документи за одобрение на заместването.

Какво трябва да направя, за да кандидатствам за лизинг?

Процедурата по кандидатстване за лизинг при нас е опростена и гъвкава. Необходимо е да знаете точно от какви активи имате нужда и да подготвите изискваните документи и справки. А най-лесно и бързо е да се свържете с нас.