Специални услуги

Специалните ни услуги

Застрахователен одит
Анализ на съществуващите застраховки. Анализ и сравнение с местната и международна практика за Вашия вид дейност.
 
Предлагане на концепция за организиране на застрахователните решения.
Определяне на относителната тежест на рисковете, оказващи въздействие върху дейността.
 
Оптимиризиране на разходите, свързани с управлението на риска.
 
Мениджмънт на застраховките и пълно съдействие при възникване на щета.
 
Инвестиции

1. В първокласни ценни книжа на международни компании лидери в сферата си на дейност.

Предимства

 • Защита на средствата от запор, принудително изпълнение и делба при бракоразводни дела
 • Данъчни облекчения
 • Свободен избор на бенефициенти извън постановените от Закона за наследството
 • Прозрачност
 • Еврова клауза
 • Атрактивна доходност
 • Минимални разходи за управление
 • Достъп до средствата по всяко време


2. Инвестиране в бизнес идеи на български и чуждестранни предприемачи

Свързваме хората с пари с хората с идеи.

На разположение сме да Ви запознаем с актуалните възможности.

Социална политика за служители
Работещи решения за допълнителна мотивация и задържане на важните за Вас служители.
Оптимизиране на разходите за работодатели
Счетоводни варианти за намаляване на разходите за осигуровки и мотивиране на персонала Ви
 
Пример: При прилагане на програмата – на всеки 100 служители компанията пести годишно 12 816 лв, а всеки служител получава годишно със 112,80 лв. повече. Не се изисква предварителна инвестиция. Положителният финансов ефект настъпва от първия месец на прилагането.
Финансови рискове и гаранции

Финансови Рискове

Финансовите рискове може да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти. Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

 

1. Застраховка на Търговски /Кредитен/ Риск

 • Търговски /Кредитен/ Риск  – Вътрешен пазар / застраховка на вземания/;
 • Търговски /Кредитен/ Риск  – Експорт / застраховка на вземания/;
 • / възможност за покритие на политически риск/.

Предмет:

Плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги за определен период на отсрочване на плащането.

Покрити Рискове:

 • Забавяне на плащанията;
 • Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);

 

2. Застрахователна гаранция /BONDING/

Предмет:

 • Гарнция за участие в тръг /Bid Bond/
 • Гаранция за авансови плащания / Advance payment bond/
 • Гаранция за добро изпълнение / Performance bond/
 • Гаранция за поддръжка след изпълнение на проекта / Maintenance bond/

3. Застраховка на инвестиции

Предмет:

Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.

Покрити рискове:

 • Невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
 • Невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
 • Експроприация, национализация или конфискация;
 • Политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

4. Разни финансови загуби

Предмет:

Разни финансови загуби по търговски договори на физически и юридически лица.

Покрити рискове:

Финансови загуби на юридически лица, които може да се сбъднат след неизпълнение на условия по договори за предоставяне на стоки и/или услуги на свои клиенти при условия на отложено плащане. / загуби от лизинг, наем на движимо и недвижимо имущество, търговски кредит и др./.

5. Застраховка на Кредит за предекспортно застраховане

Предмет:

Застраховка на банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ.

Покритие рискове:

 • Търговски /Кредитни/  рискове, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.

6. Застраховка „Лизинг”

Предмет:

Договори за лизинг.

Покрити рискове:

 • финансови загуби, възникнали вследствие на неплащане на дължими лизингови вноски  по договора за лизинг.